skip navigation

Peri Smilow

RADIO

Sim Shalom

SIM SHALOM
Music:               Palestrina (Dona Nobis Pacem)
Text:                  Amida, Liturgy

               
Sim shalom
Sim shalom

Wa lam la yakoonu salaamun
Lam la yakoon
Lam la yakoon

May there be peace
May there be peace.

updated: 12 years ago