skip navigation

Peri Smilow

RADIO

V'shamru

V'SHAMRU
Music by Peri Smilow
Lyrics from Exodus 31: 16-17CHORUS:
V’shamru v’ney Yisrael
Et ha-Shabbat, et ha-Shabbat

La’asot et ha-Shabbat l’dorotam
B’rit olam (2x)

Beyni uveyn b’ney Yisrael
Ot hi l’olam  (2x)

Ki sheyshet ha yamim asa Adonai
Et hashamayim v’et ha-aretz (2x)

U’vayom hash’vi-i
Shavat vayinafash
Shavat vayinafash
U’vayom hash’vi-i
Shavat vayinafash
Shavat, shavat

The people of Israel shall keep the Sabbath, observing the Sabbath in every generation as a covenant for all time.

updated: 12 years ago